Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn

 

NGUYỄN MẠNH DŨNG

PHÓ BÍ THƯ - CHỦ TỊCH XÃ- PHÓ TRƯỞNG BAN TT

NGUYỄN TIẾN DÔNG

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

TRƯỞNG BAN

PHẠM THỊ LAN ANH

PHÓ BÍ THƯ - PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ - PHÓ TRƯỞNG BAN

 
         

TRẦN THANH NGÂN

UV BAN THƯỜNG VỤ -  CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

TRẦN VĂN LỢI

UV BAN THƯỜNG VỤ - PHÓ CHỦ TỊCH XÃ

NGUYỄN VĂN TÁC

ĐẢNG ỦY VIÊN - CHỦ TỊCH HỘI CCB

TRƯƠNG NGỌC ĐỨC

ĐẢNG ỦY VIÊN - BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN

BÙI TRUNG HẬU

ĐẢNG ỦY VIÊN - TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

HOÀNG XUÂN TRƯỜNG

ĐẢNG ỦY VIÊN - CHỈ HUY TRƯỞNG BCHQS

NGUYỄN TIẾN QUYỀN

ĐẢNG ỦY VIÊN - CÁN BỘ VĂN PHÒNG

NGUYỄN TRUNG KIÊN

CÁN BỘ TƯ PHÁP XÃ

VŨ VĂN LƯỢNG

CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN

HÀ TUYÊN

KẾ TOÁN XÃ

NGUYỄN VĂN LỘC

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH - XÂY DƯNG - NÔNG NGHIỆP

NGUYỄN THỊ HẰNG

CÁN BỘ VĂN HÓA